Beleid

Hoe wordt de pensioenpremie belegd? Wat zijn de kosten van pensioen? En wanneer worden de pensioenen verhoogd? Allemaal vragen die te maken hebben met het beleid van Pensioenfonds Hoogovens.

Beleggingsbeleid

Pensioenfonds Hoogovens belegt de pensioenpremie. Dit doen we om het pensioen betaalbaar te houden. In principe beleggen we voorzichtig. Dat wil zeggen met zo weinig mogelijk risico. Maar als het pensioenfonds voldoende geld wil verdienen om de pensioenen ieder jaar aan te kunnen passen aan de loon- en prijsstijging, dan is rendement op beleggingen noodzakelijk. En daarom moet het pensioenfonds wel enig risico durven nemen. We hanteren daarom twee beleggingsportefeuilles: de matching- en returnportefeuille. Met de matchingportefeuille nemen we weinig risico en met deze portefeuille willen we de pensioenen kunnen betalen. Met de returnportefeuille nemen we juist meer risico in de hoop dat we de pensioenen kunnen verhogen volgens de stijging van de lonen of prijzen. 

Verantwoord beleggen

Pensioenfonds Hoogovens) wil het pensioengeld op een verantwoorde wijze beleggen.

In het MVB-beleid staat beschreven hoe Pensioenfonds Hoogovens duurzaamheidsrisico’s meeneemt in het beleggingsproces.

Het MVB beleggingsbeleid van Pensioenfonds Hoogovens wordt momenteel verder aangescherpt en geïmplementeerd. Het document MVB-beleid dient daarom te worden gezien als een levend document, dat op gepaste momenten wordt geactualiseerd.

Beleid over impact/ongunstige effecten van beleggingen

Pensioenfonds Hoogovens houdt rekening met mogelijke ongunstige effecten op de maatschappij die het gevolg zijn van keuzes bij beleggingen. Pensioenfonds Hoogovens heeft het IMVB convenant ondertekend en onderschrijft het belang om duurzaamheidsrisico’s te identificeren en prioriteren (ESG due diligence) conform de internationaal erkende OESO richtlijnen en de VN guiding principles on business and human rights. Hierbij legt Pensioenfonds Hoogovens nadruk op de volgende thema’s die in het MVB beleid van Pensioenfonds Hoogovens zijn vastgelegd:

 • *Klimaat
 • *Gezonde leefomgeving
 • *Goede arbeidsomstandigheden

Op dit moment is Pensioenfonds Hoogovens bezig met het vertalen van de genoemde thema’s naar daadwerkelijke beleid. Hierin zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • *Informatie over de identificatie van ongunstige effecten en indicatoren in de context van het
    MVB beleid
 • *Een beschrijving van de belangrijkste acties die Pensioenfonds Hoogovens onderneemt met
    betrekking tot de geprioriteerde thema’s en implementatie van deze acties
 • *Uitwerken en aanscherpen van het uitoefenen van invloed op bedrijven waarin belegd wordt
    (actief aandeelhouderschap)

Onderdeel van het bestaande MVB beleid is het uitsluiten van bepaalde sectoren en bedrijven. Meer informatie vindt u hier. Bedrijven waarin Pensionfonds Hoogovens niet zal beleggen staan op de uitsluitingslijst. Ook maakt Pensioenfonds Hoogovens in principe altijd gebruik van het stemrecht op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waar zij in belegt. Meer informatie over dit stembeleid vindt u hier. Pensioenfonds Hoogovens rapporteert elk kwartaal over haar stemgedrag.

Pensioenfonds Hoogovens is een actieve aandeelhouder die haar invloed benut om bedrijven waar nodig tot verbetering aan te moedigen. Deze engagementactiviteiten zijn uitbesteed aan Columbia Threadneedle. Zij voeren namens het pensioenfonds de gesprekken met bedrijven. Meer informatie vindt u hier.
 

Beloningsbeleid

Recent vraagt nieuwe wetgeving, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, (SFDR) van pensioenfondsen om transparant te zijn over de wijze waarop het beloningsbeleid consistent is met het meenemen van duurzaamheidsrisico’s.

Het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens ontvangt alleen vaste beloningen of vergoedingen voor haar werkzaamheden, geen variabele vergoedingen of bonussen. Er zijn daarom voor de bestuurders geen prikkels die aan kunnen zetten tot onzorgvuldig handelen, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid en beleggingen. Het beloningsbeleid van Pensioenfonds Hoogovens voldoet aan de code pensioenfondsen.

Toeslagbeleid

Geld wordt door inflatie minder waard. Uw pensioen dus ook. Daarom probeert Pensioenfonds Hoogovens elk jaar de pensioenen aan te passen aan de gestegen lonen of prijzen. Of we het pensioen ook kunnen verhogen is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

In de tabel hieronder worden de uitgangspunten voor het toekennen van pensioenverhogingen en pensioenverlagingen weergegeven.

 
Beleidsdekkingsgraad  Wel of geen verhogingen toegestaan
Lager dan 110% Geen verhogingen mogelijk.
Tussen 110% en 125%* Gedeeltelijke verhogingen mogelijk (naar rato).
Vanaf 125%* Volledige verhogingen mogelijk.
Beperkte mate van jaarlijkse inhaalverhoging mogelijk.

Als de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,3%, moet het pensioenfonds de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken verlagen (dit mag uitgesmeerd worden over maximaal 10 jaar). Bij een beleidsdekkingsgraad van 89%* of lager moeten de pensioenen zelfs direct worden verlaagd.

* Deze stand varieert en is afhankelijk van onder andere de rente.

Premiebeleid

Voor 2023 is de pensioenpremie 28,5% van de pensioengrondslag. Dit is een vaste premie. Dat betekent dat als blijkt dat de premie van 28,5% niet genoeg is om de beoogde pensioenopbouw te betalen, de pensioenopbouw van de deelnemers in dat jaar lager wordt. Wanneer er blijkt dat de premie van 28,5% meer dan genoeg is dan wordt het overschot gebruikt om (binnen de wettelijke mogelijkheden) toeslagen te verlenen aan de deelnemers.

Meer informatie?

In de officiële documenten staat het beleid in detail beschreven.