Klachten en geschillen

Wij hechten grote waarde aan een correcte benadering van onze deelnemers. Vindt u dat wij daarin tekort zijn geschoten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0251 - 49 16 02. Vaak is een telefoontje al voldoende om problemen uit de wereld te helpen. 

Klacht indienen

Blijft u het oneens? Dan kunt u overwegen een schriftelijke klacht in te dienen bij onze Geschillen- en klachtencommissie. Deze commissie behandelt de geschillen en klachten tussen het pensioenfonds en de belanghebbenden. 

De klachtenprocedure

  • Als er sprake is van een geschil of klacht dan kunt u aan ons vragen om ons standpunt schriftelijk en gemotiveerd aan u kenbaar te maken. Wij sturen u ons standpunt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.
  • Bent u het na deze schriftelijke mededeling nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen vier weken een gemotiveerd bezwaarschrift bij de Geschillen- en klachtencommissie indienen.
  • De Geschillen- en klachtencommissie stelt vervolgens een onderzoek in naar de feiten. Hierbij kan de commissie de belanghebbende om meer informatie vragen.
  • Zodra het onderzoek naar de feiten is afgerond, neemt de commissie een beslissing. Deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan u medegedeeld.
  • Als uw verzoek door de commissie is afgewezen, bestaat er nog de mogelijkheid om het geschil  voor te leggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Dit is een landelijk instituut dat geschillen tussen deelnemers en hun pensioenfonds behandelt.
  • Deze geschilleninstantie neemt het geschil alleen in behandeling als eerst de interne procedure bij ons is gevolgd. Met andere woorden: u kunt zich niet éérst tot de geschilleninstantie wenden.

Adresgegevens Geschillen- en klachtencommissie
Stichting Pensioenfonds Hoogovens
Geschillen- en klachtencommissie
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden

Adresgegevens Geschilleninstantie Pensioenfondsen
Geschilleninstantie Pensioenfondsen
Varrolaan 100
3584 BW Utrecht
Email: info@gipcontact.nl
Website: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl