Dekkingsgraad december 2022

23 Jan

Dekkingsgraad december 2022

De dekkingsgraad is in december gedaald naar 125,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in december gedaald van 131,7% naar 125,6%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 42,7 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 9.013 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 18,3 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhogingen hebben in totaal een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 21,1 procentpunt. In september heeft het Actuarieel Genootschap nieuwe prognosetafels gepubliceerd. Hierin wordt een verwachting gegeven van de ontwikkeling van de levensverwachting. Op basis van deze nieuwe tafels zijn de verwachte kasstromen van Pensioenfonds Hoogovens aangepast, dit had een negatieve bijdrage van 1,3 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december bleef de beleidsdekkingsgraad 128,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 4,5 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 124,1%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.