Begrippen

Een actieve deelnemer is een werknemer die pensioenaanspraken opbouwt bij het pensioenfonds.

Als u uit dienst gaat en uw pensioen is lager dan € 593 (in 2024) koopt Pensioenfonds Hoogovens het pensioen af. U krijgt nadat u uit dienst bent het pensioen in één keer uitgekeerd. Als u met pensioen gaat krijgt u geen pensioen meer van Pensioenfonds Hoogovens. 

Let op: als u huur- of zorgtoeslag ontvangt dan bestaat de kans dat u deze door de afkoop gedeeltelijk of helemaal terug moet betalen. Dat komt doordat uw inkomen tijdelijk hoger wordt door de afkoopsom. Het is verstandig om hier vooraf informatie over op te vragen bij de instantie waar u de toeslagen van ontvangt.

De Anw (Algemene nabestaanden wet) is een uitkering van de overheid aan nabestaanden. Deze uitkering kan uw partner na uw overlijden bovenop onze uitkering(en) ontvangen. U moet aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. U krijgt een volledige AOW als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Wanneer u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, ontvangt u de AOW-uitkering. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk minder AOW opgebouwd. De overheid houdt dan per gemist jaar 2% in op uw AOW uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl

Als u in dienst bent bij Tata Steel en jonger dan 18 jaar bent, bent u een aspirant deelnemer. U betaalt geen premie, u bouwt ook geen ouderdomspensioen op, maar u bent wel verzekerd voor nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Banksparen is een fiscaal vriendelijke manier om aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt over deze spaarrekening geen belasting, maar u mag het kapitaal slechts voor specifieke doelen gebruiken, waaronder het aanvullen van uw pensioen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen bedoeld voor uw ex-partner. 

Bij conversie wordt de waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen (waar de ex-partner recht op heeft na de scheiding) omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

De deelnemingsjaren is het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. 

Het is mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. U blijft dan voor een deel werken en u gaat voor een deel met pensioen. U heeft hiervoor toestemming van uw werkgever nodig.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds (het geld dat we in kas hebben) en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen (de pensioenen die we nu of in de toekomst moeten uitbetalen). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. 

De eigen bijdrage is het deel van de pensioenpremie dat de deelnemer zelf voor zijn of haar pensioen betaalt. 

De factor A is een aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald jaar. Deze factor A heeft u nodig om uit te rekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal van de inkomstenbelasting kan aftrekken. In uw Uniform Pensioenoverzicht wordt de factor A vermeld.

Omdat u later ook AOW via de overheid ontvangt, hoeft u niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen op te bouwen. Daar wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U kunt een IVA-uitkering ontvangen van UWV als u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. 

De lijfrente is een manier om aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt hiervoor premie. Vanaf de ingangsdatum krijgt u periodiek een uitkering. De hoogte en duur van de uitkering is afhankelijk van de keuzes die u maakt (en de hoogte van de premie). 

De partner en/of kinderen van de overleden (ex-)deelnemer of gepensioneerde. 

Dit is het pensioen dat na uw overlijden aan uw partner en/of kind(eren) wordt uitgekeerd. 

Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris minus de franchise) dat elk jaar aan pensioen wordt opgebouwd. 

Het pensioen dat u vanaf uw pensioeningang tot uw overlijden krijgt. 

Pensioenfonds Hoogovens verstaat onder een partner degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook als u samenwoont, kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten hebben. Ook moet uw partner aangemeld zijn bij het pensioenfonds.

Dit is het pensioen dat na uw overlijden aan uw partner wordt uitgekeerd. 

Dit is pensioen dat nog niet wordt uitgekeerd. Het is het brutobedrag dat de (gewezen) deelnemer in de toekomst als jaarlijkse pensioenuitkering krijgt.

Dit is de datum waarop de (ex-)deelnemer 68 jaar wordt.

Dit is de leeftijd waarop u standaard voor het eerst uw pensioen krijgt.

Het pensioengevend salaris is het salaris dat wordt meegeteld voor uw pensioenopbouw. Het pensioengevend salaris bestaat uit het bruto jaarsalaris (inclusief ploegentoeslag en OT) inclusief de toeslag voor werk onder bezwarende omstandigheden (BO), het vakantiegeld en de vaste eindejaarsuitkering. Het pensioengevend salaris is maximaal € 137.800 (grens 2024).

De pensioengrondslag is uw fulltime pensioengevend salaris minus de franchise. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Als u parttime werkt, wordt de pensioengrondslag nog vermenigvuldigd met het parttimepercentage.

De eerste dag van de maand waarin het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat.

Het te bereiken pensioen is het pensioen dat u kunt bereiken als u tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens deelneemt. Het te bereiken pensioen is gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens.

U bouwt ook pensioen op over de volgende toeslagen: de toeslag voor werk onder bezwarende omstandigheden (BO), het vakantiegeld, de vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en/of bezwarende omgevingsfactoren (OT).

Het doel van toeslagverlening is het pensioen waardevast houden. Door inflatie wordt geld namelijk minder waard. Het pensioenfonds probeert uw pensioen daarom aan te passen aan de gestegen prijzen of lonen. Dit noemen we toeslagverlening.

Uitruil is de mogelijkheid om een deel van het partnerpensioen of het hele partnerpensioen dat u heeft opgebouwd om te zetten in extra ouderdomspensioen. Of andersom. Heeft u een partner, dan moet hij of zij hiermee instemmen.

Elke pensioenuitvoerder is verplicht het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan haar deelnemers. U vindt hierop een overzicht van uw pensioenaanspraken. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenuitvoerders in grote lijnen hetzelfde uit.

Na een scheiding kan het pensioen volgens de wet verevend worden. Bij verevening krijgt de ex-partner recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk.

Als u een nieuwe baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. De overdrachtswaarde wordt door de nieuwe pensioenuitvoerder omgezet in extra pensioen.

Als de stijging van het pensioen gelijk opgaat met de inflatie dan is het pensioen waardevast. De koopkracht van het pensioen blijft op die manier gelijk.

Dit is het pensioen dat na uw overlijden aan uw kinderen jonger dan 21 jaar wordt uitgekeerd. Als het kind op 21-jarige leeftijd studeert dan kan het wezenpensioen tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd worden uitgekeerd. Daarna stopt het wezenpensioen.

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk van UWV een WGA-uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.