Beleid

Hoe wordt de pensioenpremie belegd? Wat zijn de kosten van pensioen? En wanneer worden de pensioenen verhoogd? Allemaal vragen die te maken hebben met het beleid van Pensioenfonds Hoogovens.

Beleggingsbeleid

Pensioenfonds Hoogovens belegt de pensioenpremie. Dit doen we om het pensioen betaalbaar te houden. In principe beleggen we voorzichtig. Dat wil zeggen met zo weinig mogelijk risico. Maar als het pensioenfonds voldoende geld wil verdienen om de pensioenen ieder jaar aan te kunnen passen aan de loon- en prijsstijging, dan is rendement op beleggingen noodzakelijk. En daarom moet het pensioenfonds wel enig risico durven nemen. We hanteren daarom twee beleggingsportefeuilles: de matching- en returnportefeuille. Met de matchingportefeuille nemen we weinig risico en met deze portefeuille willen we de pensioenen kunnen betalen. Met de returnportefeuille nemen we juist meer risico in de hoop dat we de pensioenen kunnen verhogen volgens de stijging van de lonen of prijzen. 

Verantwoord beleggen

Pensioenfonds Hoogovens wil het pensioengeld op een verantwoorde wijze beleggen. Dat betekent dat we niet beleggen in bedrijven die clustermunitie produceren. De bedrijven waar we niet in beleggen staan op de uitsluitingslijst. Ook neemt Pensioenfonds Hoogovens deel aan stemrondes bij de aandeelhoudersvergadering. Meer informatie over ons stembeleid vindt u hier. We rapporteren elk kwartaal een rapportage over ons stemgedrag.

Toeslagbeleid

Geld wordt door inflatie minder waard. Uw pensioen dus ook. Daarom probeert Pensioenfonds Hoogovens elk jaar de pensioenen aan te passen aan de gestegen lonen of prijzen. Of we het pensioen ook kunnen verhogen is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

In de tabel hieronder worden de uitgangspunten voor het toekennen van pensioenverhogingen en pensioenverlagingen weergegeven.

 
Beleidsdekkingsgraad  Wel of geen verhogingen toegestaan
Lager dan 110% Geen verhogingen mogelijk.
Tussen 110% en 125%* Gedeeltelijke verhogingen mogelijk (naar rato).
Vanaf 125%* Volledige verhogingen mogelijk.
Beperkte mate van jaarlijkse inhaalverhoging mogelijk.

Als de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,3%, moet het pensioenfonds de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken verlagen (dit mag uitgesmeerd worden over maximaal 10 jaar). Bij een beleidsdekkingsgraad van 89%* of lager moeten de pensioenen zelfs direct worden verlaagd.

* Deze stand varieert en is afhankelijk van onder andere de rente.

Premiebeleid

Voor 2020 is de pensioenpremie 29% van de pensioengrondslag. Dit is een vaste premie. Dat betekent dat als blijkt dat de premie van 29% niet genoeg is om de beoogde pensioenopbouw te betalen, de pensioenopbouw van de deelnemers in dat jaar lager wordt. Wanneer er blijkt dat de premie van 29% meer dan genoeg is dan wordt het overschot gebruikt om (binnen de wettelijke mogelijkheden) toeslagen te verlenen aan de deelnemers.

Meer informatie?

In de officiële documenten staat het beleid in detail beschreven.