Beleid

Hoe wordt de pensioenpremie belegd? Wat zijn de kosten van pensioen? En wanneer worden de pensioenen verhoogd? Allemaal vragen die te maken hebben met het beleid van Pensioenfonds Hoogovens.

Beleggingsbeleid

De maatschappelijke doelstelling van Pensioenfonds Hoogovens is het zorgdragen voor een betaalbaar en waardevast pensioen voor de deelnemers. Daarom wordt de pensioenpremie belegd in diverse beleggingscategorieën. Dit doen we om het pensioen betaalbaar te houden. Om de pensioenen op een betaalbare wijze te kunnen verhogen met de inflatie, is het nodig om beleggingsrisico te nemen. Daarom belegt SPH iets meer dan 60% van het vermogen in categorieën met een hoog verwacht rendement: aandelen, vastgoed en hoogrentende bedrijfsobligaties. De rest van de portefeuille bestaat uit beleggingen die weliswaar een lager rendement opleveren, maar die wel zekerheid van kapitaalbehoud geven: met name staatsobligaties, hypotheken en covered bonds (met hypotheken gedekte obligaties uitgegeven door banken). In totaal geeft dit een portefeuille die naar verwachting voldoende rendement oplevert om de ambitie van een koopkrachtig pensioen tegen een aanvaardbare premie waar te maken.   

Naast rendement en risico worden ook duurzaamheidsaspecten meegenomen in de beleggingsbeslissingen. Lees meer hierover onder verantwoord beleggen.

Toeslagbeleid

Geld wordt door inflatie minder waard. Uw pensioen dus ook. Daarom probeert Pensioenfonds Hoogovens elk jaar de pensioenen aan te passen aan de gestegen lonen of prijzen. Of we het pensioen ook kunnen verhogen is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

In de tabel hieronder worden de uitgangspunten voor het toekennen van pensioenverhogingen en pensioenverlagingen weergegeven.

 
Beleidsdekkingsgraad  Wel of geen verhogingen toegestaan
Lager dan 105% Geen verhogingen mogelijk.
Tussen 105% en 125%* Gedeeltelijke verhogingen mogelijk (naar rato).
Vanaf 125%* Volledige verhogingen mogelijk.
Beperkte mate van jaarlijkse inhaalverhoging mogelijk.

Als de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,3%, moet het pensioenfonds de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken verlagen (dit mag uitgesmeerd worden over maximaal 10 jaar). Bij een beleidsdekkingsgraad van 89%* of lager moeten de pensioenen zelfs direct worden verlaagd.

* Deze stand varieert en is afhankelijk van onder andere de rente.

Premiebeleid

Voor 2024 is de pensioenpremie 28,5% van de pensioengrondslag. Dit is een vaste premie. Dat betekent dat als blijkt dat de premie van 28,5% niet genoeg is om de beoogde pensioenopbouw te betalen, de pensioenopbouw van de deelnemers in dat jaar lager wordt. Wanneer er blijkt dat de premie van 28,5% meer dan genoeg is dan wordt het overschot gebruikt om (binnen de wettelijke mogelijkheden) toeslagen te verlenen aan de deelnemers.

Meer informatie?

In de officiële documenten staat het beleid in detail beschreven.