Verantwoord beleggen

Wat verstaan we onder verantwoord beleggen?

We beleggen het aan ons vertrouwde geld met het doel om een aantrekkelijk rendement te behalen bij aanvaardbare risico’s. Met het behaalde rendement houden we de premie laag en verhogen we de pensioenen met inflatie. Hierbij streven wij naar langetermijnwaardecreatie met een gespreide portefeuille over verschillende landen, sectoren en markten. Een gezonde economie is de basis voor goede beleggingsresultaten. Dit hangt op zijn beurt af van duurzaam gebruik van grondstoffen, functionerende ecosystemen en maatschappelijke ontwikkelingen. Geldstromen en de acties van bedrijven en instellingen waarin belegd wordt hebben effect op deze zaken. Verantwoord beleggen betekent dat de belegger zich rekenschap geeft van deze effecten en binnen de mogelijkheden zelf verantwoordelijkheid neemt door het uitoefenen van invloed en het meenemen van deze effecten in beleggingsbeslissingen.

Onze beleggingsovertuigingen zijn de basis van ons beleggingsbeleid. Over verantwoord beleggen hebben we de volgende overtuigingen:

 • - Het pensioenfonds is zich ervan bewust dat eigenaarschap maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt en handelt hiernaar.
 • - Maatschappelijk verantwoord beleggen moet passend zijn bij de doelstellingen van het pensioenfonds en de voorkeuren van de geledingen van het pensioenfonds. 

In de vormgeving van ons verantwoord beleggingsbeleid zijn het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers en de leidende principes (‘Guiding Principles’) van de Verenigde Naties als leidraad gebruikt.
 

Waarop richten we ons?

We beleggen wereldwijd in een groot aantal ondernemingen waar zeer diverse duurzaamheidskwesties een rol spelen. Omdat we ons niet overal op kunnen richten,  kiezen we duurzaamheidsthema’s op basis van belangrijkheid en de voorkeuren van onze deelnemers. We beoordelen zowel de financiële risico’s voor onze beleggingsportefeuille als de mogelijk negatieve invloed op mens en milieu. Daarnaast heeft het bestuur, in lijn met de voorkeuren van werkgever, werknemers en gepensioneerden, vier thematische aandachtspunten vastgesteld:

Klimaat als risico

Klimaatverandering is een ontwikkeling die op lange termijn zowel de maatschappij als de resultaten van het fonds raakt. Hittegolven, droogten, windstormen en zeespiegelstijging zijn slechts een paar van de gevolgen van klimaatverandering. De vermindering van broeikasgasuitstoot vergt grote inspanningen van bedrijven. Maar niets doen vergroot de negatieve effecten van klimaatverandering op mens en milieu en uiteindelijk ook op onze toekomstige rendementen.
 

Klimaat als kans voor de circulaire economie

In een circulaire economie wordt  anders omgegaan met materialen en producten om verspilling van grondstoffen te voorkomen. Dit wordt bereikt door slimmer produceren, efficiënter gebruik van producten, het verlengen van de levensduur van producten en hergebruik van afgedankte producten. Het omschakelingsproces naar een circulaire en klimaatneutrale economie brengt zowel risico's als kansen met zich mee. SPH ziet circulariteit als een belangrijke ontwikkeling en wil deze als belegger stimuleren.
 

Gezonde leefomgeving

Een betere  leefomgeving is mogelijk door de milieukwaliteit, de biodiversiteit en een gezonde leefstijl te bevorderen, en te voldoen aan milieunormen. Productieprocessen, infrastructuur, installaties, vervoer en producten moeten inherent veilig zijn.
 

Goede arbeidsomstandigheden

Een goede werkomgeving draagt bij aan langetermijnwaardecreatie. Goed werkgeverschap gaat over de omgang tussen medewerkers, management en stakeholders en hun onderlinge arbeidsverhoudingen, zowel binnen het bedrijf als binnen de (internationale) toeleveringsketen. Pensioenfonds Hoogovens benadrukt het belang van het recht op organisatie en leefbare lonen in alle landen.
 

Hoe geven we de thema’s vorm?

Als belegger gebruiken we onze invloed voor een klimaatneutrale, circulaire economie met goede arbeidsomstandigheden en een gezonde leefomgeving. We richten ons daarbij niet in eerste instantie op veranderingen van de beleggingsportefeuille, maar op veranderingen met effect in de economie zelf (real-world change) . 

Wat bedoelen we met ‘real-world change’?

Als we bijvoorbeeld onze aandelen in bedrijven met een hoge CO2-uitstoot verkopen aan een andere belegger, vermindert de uitstoot van onze portefeuille op papier, maar verandert er weinig in de echte economie. Daarom richten we ons in eerste instantie op het aangaan van gesprekken met bedrijven (zogenaamde engagement) en maken we gebruik van ons stemrecht als aandeelhouder. Als ditonvoldoende verandering oplevert, kan dit ertoe leiden dat wij zulke aandelen uitsluiten van de beleggingsportefeuille.
 

Hoe doen we dat concreet?

We maken een inventarisatie van de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s en schatten de materialiteit in

Hiermee moeten de risico’s die duurzaamheidsfactoren op de beleggingsrendementen en op de maatschappij hebben beheerst en beperkt worden. De inventarisatie vergroot het bewustzijn en stelt ons in staat focus aan te brengen. Hoe groot het effect van duurzaamheidsrisico’s op ons totale rendement precies zal zijn is vooraf niet goed te bepalen. Daarvoor zijn duurzaamheidsrisico’s te divers en spelen ook factoren als tijdshorizon, veranderingen in de beleggingsmix en (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen mee.

We nemen duurzaamheidskwesties mee in beleggingsbeslissingen

We beoordelen bij al onze vermogensbeheerders hoe zij ecologische, sociale en governance aspecten meenemen in hun beleggingsproces. Deze score bepaalt samen met de beoordeling van het beleggingsteam, de performance en de kosten de investeringsbeslissing om de vermogensbeheerder een deel van ons vermogen te laten beheren. 
 

We brengen onze stem uit als aandeelhouder

Het uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijk instrument om onze rol als verantwoordelijke belegger te vervullen en bij te dragen aan een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering in de bedrijven waarin wij beleggen.
Meer informatie over ons stembeleid en hoe wij hebben gestemd is hier te vinden.
 

We gaan in gesprek met bedrijven

We zoeken de dialoog met bedrijven om hen aan te zetten tot verbeteringen op het gebied van milieu, sociale kwesties en governance te stimuleren. Dat is niet alleen goed voor mensen en milieu maar ook voor onze pensioenen want een gezonde samenleving en economie en een goed functionerende markt zijn de basis voor goede rendementen.
Meer informatie over de dialogen met bedrijven is hier te vinden.

Sommige bedrijven sluiten we uit

Pensioenfonds Hoogovens kent drie categorieën van uitsluitingen:

 1. A.Wettelijke uitsluitingen
  Pensioenfonds Hoogovens belegt niet in bedrijven waar op grond van nationale wetgeving of internationale sanctiewetgeving niet in belegd mag worden (EU-sancties en bedrijven uit landen op “black list” van de FATF).
   
 2. B. Onafhankelijkheid van de sponsor
  Om de onafhankelijkheid van het pensioenfonds te benadrukken en misverstanden hieromtrent te vermijden, wordt een aantal bedrijven buiten het beleggingsuniversum van het pensioenfonds geplaatst. Het betreft hier Tata Steel Ltd., aangevuld met enkele bedrijven die leverancier zijn van grondstoffen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van Tata Steel Nederland. Jaarlijks bepaalt het bestuur welke bedrijven dit betreft.
   
 3. C. Uitsluitingen voortkomend uit ons MVB-beleid
  Uit hoofde van ons maatschappelijk verwantwoord beleggingsbeleid hanteren we de volgende redenen voor uitsluiting:
  1. Zeer ernstige controverses

  2. Thematische uitsluitingen
  • - Klimaatuitsluitingen: thermische kolen & teerzanden
  • - Tabak
  • - Controversiële wapens

3. Niet-succesvol engagementtraject

Meer informatie is te vinden in ons uitsluitingsbeleid en de lijst met uitgesloten ondernemingen.

We werken samen met anderen

Als pensioenfonds met een kleine uitvoeringsorganisatie kunnen we niet alles alleen doen. Daarom zoeken we de samenwerking met andere pensioenfondsen en institutionele beleggers.

 • - Columbia Threadneedle Investments
  De organisatie van Pensioenfonds Hoogovens is te klein om met een groot aantal bedrijven de dialoog aan te gaan rond duurzaamheidskwesties. Daarom hebben we Columbia Threadneedle Investments aangesteld om dat voor ons te doen. Zij doen dit ook voor andere pensioenfondsen en het door hun beheerde vermogen. Hierdoor wordt het gewicht richting bedrijven vergroot en heeft engagement meer effect.
 •  
 • - Principles for Responsible Investment (PRI)
  Pensioenfonds Hoogovens heeft zich aangesloten bij PRI. Dit is een door de Verenigde Naties gesteund internationaal netwerk van financiële instellingen die samenwerken om zes principes omtrent verantwoord beleggen te implementeren met het doel om duurzaamheidsvragen te integreren in investeringsbeslissingen en bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzamer mondiaal financieel systeem
 •  
 • - Eumedion
  Eumedion ondersteunt ons en andere deelnemers in de uitoefening van aandeelhoudersrechten en zet zich in voor de bevordering van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid bij Nederlandse beursvennootschappen. Leden van Eumedion committeren zich aan de Nederlandse stewardship code.
   
 • - Pensioenfederatie
  De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen.

We zijn ons er van bewust dat acties op het gebied van verantwoord beleggen (stemmen, engagement, uitsluitingen) op zich zelf van beperkte invloed zullen zijn. Echte veranderingen naar een duurzamere samenleving kunnen slechts plaatsvinden in samenhang met een overheid die zorgt voor duidelijke regels en een gelijk speelveld voor bedrijven en met consumenten die bereid zijn hun gedrag aan te passen.

Waarin beleggen wij? Bekijk onze lijst met beleggingen.

Uitgebreidere beschrijvingen van ons duurzaamheidsbeleid vindt u in

Heeft u vragen of wilt u reageren?

Neem contact met ons op via het contactformulier.